Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající zboží a poskytovatel služeb:
Anna Benešová
Hálkova 1616/13, 120 00 Praha 2
IČO:88162869

(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvních vztahů uzavíraných mezi Poskytovatelem a
jeho zákazníky, prostřednictvím internetových stránek www.monsterance-eshop.cz.
2. Tyto obchodní podmínky se uplatní jak v případech, kdy je kupujícím či uživatelem služeb
právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti, tak v případech, kdy je kupujícím či uživatelem služeb fyzická osoba jako spotřebitel.
3. Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelem
a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je zákazníkovi zaslána na jeho emailovou
adresu.
4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a
smlouvy o poskytování služeb, s přihlédnutím k omezeným možnostem odstoupení od uvedených
smluv způsobem popsaným v čl. IV. těchto podmínek.


II. Cena zboží a služeb


1. Cena zboží a služeb je uvedena na stránkách a v e-shopu Poskytovatele.
2. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zákazník nabývá právo
užít služeb zaplacením jejich plné ceny, nestanoví-li Poskytovatel jinak.
3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena a možné způsoby její úhrady, vč. stanovení lhůty
splatnosti.
4. Vedle kupní ceny zboží je zákazník dále povinen uhradit zvolenou cenu balného, dopravy a
případné poplatky spojené se zvolenou metodou úhrady kupní ceny, stanoví-li tak Poskytovatel.
5. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu zákazníka.

III. Dodání předmětu plnění

1. Je-li Poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v
objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s
jiným způsobem doručení.

2. Obvyklá lhůta dodání zboží z e-shopu činí 14 dní od zaplacení kupní ceny, není-li stanoveno jinak. U
zboží zhotoveného na objednávku (tzv. šperky na míru) sjedná Poskytovatel a zákazník termín dodání
v objednávce.
3. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
4. Služby jsou poskytovány a dodávány způsobem uvedeným v popisu jednotlivé služby na stránkách
Poskytovatele. V případě kurzů a podobných formátů služeb je možné, že jednotlivé části kurzu či
kapitoly budou zveřejňovány postupně.
5. V případě, je-li Poskytovatelem dodáváni zboží na objednávku („šperky na míru“ apod.), zákazník
prostřednictvím mailové zprávy či v chatu popíše svou představu o vzhledu a charakteru zboží,
případně připojí odkaz na podobné zboží z e-shopu Poskytovatele. Po potvrzení objednávky, kdy je
zřejmá shoda smluvních stran o podobě objednaného zboží, uhradí zákazník 50% zálohu z ceny zboží
předem. Poskytovatel si vyhrazuje, že v případě zboží na objednávku je možný rozdíl v barevnosti či
v obdobných kvalitativních vlastnostech materiálů užitých na výrobu zboží.


IV. Odstoupení od smlouvy

1. V případě nákupu zboží v e-shopu (s výjimkou objednávek zboží na zakázku) je zákazník v souladu
s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy spolu se zbožím, kterého se odstoupení
týká, musí být zákazníkem odesláno Poskytovateli v uvedené lhůtě.
2. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno u objednávek zboží na zakázku a dále u zboží, které
bylo upraveno podle přání zákazníka, a dále jak je stanoveno ust. § 1873 občanského zákoníku.
3. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží
Poskytovateli. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky přijaté od zákazníka obvykle ve lhůtě čtrnácti
dnů od odstoupení kupní smlouvy zákazníkem, avšak není povinen tak učinit dříve, než mu zákazník
vrátí zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst
proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
4. V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je Poskytovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to
až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí Poskytovatel kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu.
5. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení služeb Poskytovatel bezprostředně po uzavření
smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění),
v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností
hodných zvláštního zřetele je potom u těchto služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem
na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny.
6. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu
za původních podmínek splnit, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě
podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele
zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku a v případě, je-li zákazník spotřebitelem, také ujednáními zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě prodeje zboží Poskytovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména Poskytovatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
- zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
Poskytovatel popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží,
- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
V případě šperků Poskytovatel výslovně upozorňuje zákazníka, že barva výrobku se může mírně lišit
od toho, jak je výrobek zobrazován v hardwarových zařízeních.
3. Nesprávné zacházení se zbožím na straně zákazníka (nešetrné a hrubé zacházení, vystavení
působeních čistících, chemických, drogistických přípravků apod.) není důvodem k reklamaci zboží.
4. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí.
5. Vytkl-li zákazník Poskytovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného
plnění ani záruční doba po dobu, po kterou zákazník nemůže vadné zboží užívat.
6. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného
plnění u zakoupených služeb, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou.
7. Vadu zakoupeného zboží či služeb je zákazník povinen uplatnit u Poskytovatele na adrese jeho
provozovny  Hájkova 13,Praha 2,12000  či emailem na emailovou adresu monsterance@gmail.com  bezodkladně po jejím zjištění
a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradního zboží
či služby, c) slevy z ceny. Uvedenou volbu je povinen zákazník sdělit Poskytovateli při vytknutí vady
zboží či služby.

VI. Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a
zákazníkem z uzavřených smluv, kdy je zákazník v postavení spotřebitele.


VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, kurzům,
webinářům, videím, e-bookům a dalším poskytovaným produktům a službám, mají-li charakter
autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv

k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele
či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména
zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč.
článků, fotografií, grafických prvků apod.
2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo ve smlouvě
o poskytování služeb (v popisu zboží či služby, které zákazník objednává, v potvrzovacích emailech či
jinak dle dohody stran). Odchylná ujednání sjednaná v uvedených smlouvách (v textech zakládajících
uvedené smlouvy) mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
5. Tyto obchodní podmínky nabývají planosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení na e-shopu
www.monsterance-eshop.cz.


V Praze dne  8.11.2021


Monstearance-eshop.cz 

Anna Benešová

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Anna Benešová www.monsterance-eshop.cz („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:


 

Povinné údaje pro šperky:

Puncovní úřad přidělil značku 15171

Pro práci s drahými kovy jsem řádně registrovaná na puncovním úřadě.
Stříbrné šperky pod 3 gramy jsou vždy označeny ryzostní značkou 925 a mojí výrobní značkou, šperky nad 3 g jsou označeny výrobní značkou, ryzostní značkou a puncem z Puncovního úřadu.

Výrobky z drahých kovů nesou moji výrobní značku:
Puncovní značky:

Zpět do obchodu